Фондация "Астика"

 

Цели на оргазанизацията

Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите: регионалното развитие, социално и икономическо сближаване, осигуряване на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Създаване на условия за социална интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаване на социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Промоция и популяризиране на европейски ценности и достижения в социалната, културна и образователна сфера. Младежки дейности, насърчаване, популяризиране  и укрепване на доброволчеството в България.

Мисия

Избрахме да помагаме!

Конкурси:

Национален конкурс „Доброволец на годината“

учреден на 4 декември 2010 г. Основен . Официален организатор на ционален конкурса е фондация „Астика“.

„Доброволец на годината“ е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.

Национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“

Осъществява се от 24 май до 15 септември за поредна 11 година на  тема морето и вакнционните мигове.

Фестивали:

Фестивал за улично изкуство „Carrousel” от 2013

Фестивал  за традиции, самобитност  и обичаи На мегдана” с.Кестен от 2019

 

Контактна информация:

e-mail: astika2003@abv.bg

www.astika.eu

tel:+359878757072  

Любомир Вълков