Национална Асоциация на ресурсните учители

НАРУ- България е национална неправителствена организация, обединяваща професионалисти работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България.

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

За реализирането на тази мисия ние си поставихме цели и дейности  зад които се обединиха всички наши членове от цяла България.

Повече за целите на НАРУ може да видите на нашия сайт и фейсбок страница:

Website: http://narubg.org/page/za-naru-110-1.html

 Facebook page: https://www.facebook.com/nartbg/

Доброволческите проекти на организацията са свързани с работа с деца в риск- деца в неравносртойно положение, специални образователни потрежбности, етнически малцинства, заплашени от социално изключване и отпадане от училище, за тяхната по лесна  интеграция на пазаар на труда и развиване на личностни качества. От съсдаването си 2011 година, НАРУ участва  като водеща организация и партньор в повече от 30 международни проекти по програма Еразъм + и други.

Mail: office@narubg.org

Адрес: ул. Владово 1 , град София

телефон офис НАРУ : 02/ 996 4530

Координатор проекти : Паулина Петрова  

тел. 0877 183 842

Председател: Калина Христова