Нашата мисия

АРМДОБ представлява интересите на организациите, работещи с младежи и доброволци с цел постигане на по-високо качество, ефективност и позитивен социален ефект на тяхната работа, извеждайки на преден план значението и важността на младежките работници и доброволчески организации, тяхното развитие и участие в обществено-политическите процеси, за да осигурява ефективен структурен диалог и подобри работната среда на организациите чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката и доброволческа политика.
Основна цел на асоциацията е да подобрява средата, в която работят НПО в
България, за подобряване комуникацията с гореспоменатите заинтересовани страни и институции, основани на принципи като коректност, професионализъм, равнопоставеност на организациите в международен аспект, спазване на закона и правата на организациите и работещите в тях професионалисти.
Основните цели на АРМДОБ са: • Да изгради и утвърди широка национално
представителна мрежа на НПО работещи с младежи и доброволци. • Да подпомага националните, европейски и международни институции при изграждане и промяна в нормативната уредба, касаеща младежките и доброволчески дейности в страната; • Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за доброволчеството, неформалното образование и младежта като цяло с всяка представителна власт; • Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи, институции и организации; • Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка и доброволческа политика; • Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките и доброволчески политики; • Да работи за формиране на активна, информирана и образована младеж, мотивирани доброволци
в полза на гражданското общество. • Да подпомага преодоляването на безработицата, развитието на образованието, да приобщава хора в неравностойно положение и да насърчава младежкото участие в Европейския корпус за солидарност. • Да участва в разработването, прилагането и популяризирането на добрите практики сред своите членове, както и на други приложими в доброволческия и младежки сектор стандарти за дейности; • Да работи за спазване на ценности като солидарност, зачитане на човешкото достойнство и правата на човека; да осъществява обществен мониторинг и предприема действия в защита правата и интересите на своите членове; • Да насърчава развитието и прилагането на съвременни и високи технологии в сферата на младежките и доброволчески дейности; • Да насърчава комуникацията и съвместните проекти в младежкия и доброволчески сектор, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на лидерите и специалистите от младежките и доброволчески организации; • Да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване работата на доброволческите организации и на разбирателството и приятелството между младите хора в Европа и света. • Да работи за подобряване на средата, в която работят организациите работещи с младежи и доброволци в България и за подобряване на комуникацията между институциите.

Последни публикации