А С О Ц И А Ц И Я     НА     Р А Б О Т Е Щ И ТЕ                                

С      М Л А Д Е Ж И     И     Д О Б Р О В О Л Ц И

 О Р Г А Н И З А Ц И И       В       Б Ъ Л Г А Р И Я

Стара Загора, ул. Хан Аспарух 29,

 ап. 17, п.к. 6008 associationbg2018@gmail.com

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ С МЛАДЕЖИ И ДОБРОВОЛЦИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (АРМДОБ).

Членството в асоциацията е обвързано с встъпителен членски внос в размер на 50 лв. и годишен членски внос в размер на 50 лв.

 Съгласно чл. 11 от Устава на асоциацията е необходимо да подадете мотивирано ЗАЯВЛЕНИЕ до Председателя на УС на АРМДОБ от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице. Молбата за членство следва да бъде придружена с копие на решение на върховния или управителния й орган за кандидатстване за членство в АРМДОБ, копие на документ, удостоверяващ законовия й статут, копия от документи, удостоверяващи спазването на критериите за членство по чл. 10 от настоящия Устав, с която кандидатът приема и се задължава да спазва настоящия устав, цели и ценности на сдружението.

Членовете на АРМДОБ са пълноправни, асоциирани и почетни.

  • Пълноправен член на АРМДОБ може да бъде:

1. Учредителите се считат за пълноправни членове на Асоциацията.

2. Пълноправни членове могат да бъдат юридически лица, отговарящи на следните условия:

 а/ Да са регистрирани съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел поне 6 месеца преди датата на кандидатстванел

б/ Да няма образувани срещу тях производства по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари или по реда на глава VII от Наказателния кодекс или други административно-наказателни производства за нарушение на данъчни или счетоводни нормативни актове;

в/ Да имат доказан опит в работата с младежи и доброволци;

  • Асоциирани членове на АРМДОБ могат да бъдат:

1.  Организации, които нямат доказан опит при работата с младежи и добрволци, но приемат да работят за постигане целите на сдружението;

2. Организации, които отговарят на критериите за пълноправно членство, но са избрали тази форма на участие.

В случай, че организация, която е асоцииран член, изпълни изискванията за пълноправно членство, последната има право да кандидатства за пълноправен член.

Почетни членове на АРМДОБ са физически лица, наградени от Управителния съвет за особени заслуги към дейността на АРМДОБ с неговия почетен знак.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ВИ ИЗПРАЩАМЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, КАКТО И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕЯ.

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ASSOCIATIONBG2018@GMAIL.COM КАТО НИ ИЗПРАТИТЕ СКАНИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ.

С уважение

ИНЖ. МАРИЯ СЛАВОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРМДОБ